Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

3910 1eca 400
Reposted fromzelbekon zelbekon viawiksz wiksz
Reposted frommajkey majkey viawiksz wiksz
8276 65f4 400
Reposted fromSzczurek Szczurek viawiksz wiksz

July 27 2017

7516 1f4f 400

joncarling:

summer walk

Reposted fromantiprodukt antiprodukt viamikrokosmos mikrokosmos

July 26 2017

9131 6104 400
Reposted fromworst-case worst-case
5720 e636 400
Poezje vol.2
5594 fe5d
Reposted fromtfu tfu viasilence89 silence89
7321 9e8f 400
Reposted fromagridoce agridoce viasilence89 silence89

July 23 2017

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawiksz wiksz
Chciałbym
zrozumieć drzewo, 
które w samym środku lata
próchnieje.
— J. Borszewicz

July 19 2017

2638 77e3 400

4gifs:

Stray dog gets comfortable at an outdoor concert. [video]

Reposted frombuckybee buckybee viabepositive bepositive
Reposted fromtjeden tjeden viabepositive bepositive
5147 351f 400
Reposted fromxempx xempx viapurplecornflowers purplecornflowers
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viadotknij dotknij
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl