Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

Reposted fromnordern nordern viahormeza hormeza
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viashitsuri shitsuri
1608 b267 390
Reposted frombearded bearded viawiksz wiksz
7270 93bc 390
Reposted fromteijakool teijakool viasleeping sleeping
Zdumiewające, jak kapryśny potrafi być czas. Niecierpliwi się i pędzi, kiedy chciałbyś każdą chwilę zatrzymać na zawsze, a rozciąga się złośliwie, gdy nie pozostaje nic prócz czekania.
— Maja Lidia Kossakowska.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viahydrosphere hydrosphere
8400 f893 390
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viabirke birke
7690 d150 390
fys
Reposted fromlooque looque viaAmericanlover Americanlover
0184 aaf0 390
Reposted fromxironical xironical viainsanedreamer insanedreamer

July 30 2017

6686 45bb 390
Reposted frominspiro inspiro viakotfica kotfica
7542 495d 390
Reposted frominspiro inspiro viakotfica kotfica

July 29 2017

7774 31a4 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viawiksz wiksz
5676 b530 390
Reposted frommamozaco mamozaco viahiroshima2 hiroshima2
Reposted fromworst-case worst-case
1637 84f3
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
9752 b3b6 390
Reposted fromels els viasaureus saureus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl