Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

6869 f2db 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
7935 4060 400
Reposted fromaletodelio aletodelio viainsanedreamer insanedreamer
4984 faea 400
kadr z filmu Everything is Illuminated
Reposted fromtelewizja telewizja viahormeza hormeza
1412 5676 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahormeza hormeza

February 03 2019

8989 796d 400
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom
2808 bfa5 400
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viaAmericanlover Americanlover
6615 b6f0 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
2225 d296 400
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatouchthesky touchthesky
2099 635f 400
Reposted fromRowena Rowena viathauturien thauturien
2847 b148 400
Reposted frompiehus piehus viathauturien thauturien

November 10 2018

Reposted fromFlau Flau viaszydera szydera
4206 1e7c 400
Marcin Świetlicki,  Autobiografia. Nieprzysiadalność. Rozmawia Rafał Księżyk
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viacholera cholera
6900 fc1e 400
Reposted fromtfu tfu viamikrokosmos mikrokosmos
5876 bf67 400
Reposted frompiehus piehus viathauturien thauturien
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Do dziś najgorsze myśli nieraz mną targają, że może tak się umiera. Po prostu nie przyjdzie się, nie odpisze na list, nie podniesie słuchawki telefonu.
— Wieslaw Myśliwski, „ Ucho igielne”
Reposted byciarkaoutofmyheadgaladrielLuukkaEmisjatalulabadbloodnylony-z-baltonyjuhasowaovenorcotarskyjestemdeszczemplusiekBeatingheartalkonarkozielono

November 07 2018

3419 67f0 400
1773 d06e 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaFlowialiusz Flowialiusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl