Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2016

9192 a8a4
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamrocznakatia mrocznakatia
Reposted fromedwes edwes viajabolmax jabolmax
Reposted frommasamiel masamiel viasalami salami

August 09 2016

7518 adf8 390
Reposted fromrol rol viainyou inyou
2964 bcbd 390
Reposted fromfoggy foggy viamisza misza
3007 285f 390
Reposted fromlove-autumn love-autumn viamisza misza

August 01 2016

5112 3c83 390
Reposted fromlaStern laStern viaElfLucznik ElfLucznik

July 20 2016

Reposted frompjoter pjoter viaJazziee Jazziee
4344 a17b 390
0505 1eff 390
Reposted fromsecretoflife secretoflife viabrzask brzask
Reposted fromzajc zajc viawiksz wiksz

July 15 2016

8979 9a0f 390
"Noc wycisza. Noc jest magiczna. Nocą słowa stają się puszyste jak koty, ciche, skradają się, mruczą, kłamstwa chowają się przed nimi jak myszy, łatwiej jest powiedzieć prawdę. Nocą ludzie wydają się bliżsi, wszystko zniża się do szeptu, wszystko czuje się bardziej (...)."
— Marek Soból "Mojry"
Reposted fromSzelestyna Szelestyna viaslowianecznik slowianecznik
0610 e0c2
Reposted fromadzix69 adzix69 viacebulowa cebulowa

July 14 2016

4451 6463 390
0484 005d 390

ybb55:

birch calico. Yuri Sorokin

Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl