Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

Reposted fromFlau Flau viaszydera szydera
4206 1e7c 400
Marcin Świetlicki,  Autobiografia. Nieprzysiadalność. Rozmawia Rafał Księżyk
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viacholera cholera
6900 fc1e 400
Reposted fromtfu tfu viamikrokosmos mikrokosmos
5876 bf67 400
Reposted frompiehus piehus viathauturien thauturien
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Do dziś najgorsze myśli nieraz mną targają, że może tak się umiera. Po prostu nie przyjdzie się, nie odpisze na list, nie podniesie słuchawki telefonu.
— Wieslaw Myśliwski, „ Ucho igielne”
Reposted byciarkaoutofmyheadgaladrielLuukkaEmisjatalula

November 07 2018

3419 67f0 400
1773 d06e 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaFlowialiusz Flowialiusz
6127 1d00 400
Reposted fromsiara siara viafoodforsoul foodforsoul
6800 7b21 400
Reposted fromdorks dorks viamikrokosmos mikrokosmos
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński - "Elegia codzienna"
2051 e8f0 400
Reposted fromdudku dudku viaazathiana azathiana
9802 45c7 400
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viashitsuri shitsuri


Sons of Lethargy
Reposted fromomgsloths omgsloths viaBrainy Brainy
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaBrainy Brainy

November 05 2018achieve your dreams

October 21 2018

Reposted fromFlau Flau viaalicemerry alicemerry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl